Shriya Saran Family,Age,Height,DOB,Husband,Wiki

Shriya Saran Biodata / Shriya Saran Biography
Shriya Saran Full NameShriya Pushpendra Saran
Shriya Saran Nick NameShriya Saran
Shriya Saran Original NameShriya Saran
Shriya Saran Birth PlaceDehradun,Uttarakhand
Shriya Saran Residence Hyderabad,Telangana
Shriya Saran Date of BirthSeptember 11th,1982
Shriya Saran Age34 Years
Shriya Saran casteNot known
Shriya Saran ReligionHindu
Shriya Saran NationalityIndian
Shriya Saran OccupationActress
Shriya Saran Famous MovieSivaji
Shriya Saran First MovieIshtam 

Shriya Saran Family
Shriya Saran FatherPushpendra Saran Bhatnagar
Shriya Saran MotherNeeraja Saran Bhatnagar
Shriya Saran BrotherAbhiroop
Shriya Saran SisterNot known
Shriya Saran CousinsNot Known
Shriya Saran SonNot known
Shriya Saran DaughterNot Known


Shriya Saran Personal Information
Shriya Saran Height5 Feet 8 Inches
Shriya Saran WeightNot Known
Shriya Saran ColourWhite
Shriya Saran Marital Status and Affairs
Shriya Saran MarriageNot known
Shriya Saran HusbandNot known
Shriya Saran Boy FriendNot known
Shriya Saran Wedding PhotosNot Known


Shriya Saran Educational Qualifications
Shriya Saran SchoolNot known
Shriya Saran CollegeLady Shri Ram College
Shriya Saran QualificationsDegree in literature
Shriya Saran Contact Sources
Shriya Saran FacebookShriya Saran / Fb
Shriya Saran TwitterShriya Saran /Tw
Shriya Saran InstagramShriya Saran /Insta
Shriya Saran Official WebsiteNot Known
Shriya Saran AddressNot known
Shriya Saran Contact NumberNot known