Priya Bhavani Shankar Family,Age,Height,DOB,Husband,Wiki


Priya Bhavani Shankar Biodata / Priya Bhavani Shankar Biography

Priya Bhavani Shankar First SerialSeithigal
Priya Bhavani Shankar First Movie Meyaadha Maan
Priya Bhavani Shankar FatherBhavani Shankar
Priya Bhavani Shankar MotherThangam Bhavani Shankar
Priya Bhavani Shankar BrotherSiva Shankar
Priya Bhavani Shankar Age27 Years
Priya Bhavani Shankar Date of BirthDecember 31st,1989
Priya Bhavani Shankar HusbandNot known
Priya Bhavani Shankar MarriageNot known
Priya Bhavani Shankar CasteNot known
Priya Bhavani Shankar ReligionHindu
Priya Bhavani Shankar Birth PlacePondicherry
Priya Bhavani Shankar SalaryNot known
Priya Bhavani Shankar Height5 Feet 6 Inches
Priya Bhavani Shankar ChildrenNot known
Priya Bhavani Shankar fbNot known
Priya Bhavani Shankar TwitterNot known
Priya Bhavani Shankar Full NamePriya Bhavani Shankar
Priya Bhavani Shankar RemunerationNot known

Priya Bhavani Shankar Images / Priya Bhavani Shankar Photos / Priya Bhavani Shankar Hot Pics