Fatima Sana Shaikh Family,Age,Height,DOB,Husband,Wiki


Fatima Sana Shaikh Biodata / Fatima Sana Shaikh Biography

Fatima Sana Shaikh First MovieAvvai Shanmughi
Fatima Sana Shaikh First Movie in TamilNot known
Fatima Sana Shaikh FatherVipan sharma
Fatima Sana Shaikh MotherRaj Tabassum
Fatima Sana Shaikh BrotherNot known
Fatima Sana Shaikh Age25 Years
Fatima Sana Shaikh Date of BirthJanuary 11th,1992
Fatima Sana Shaikh HusbandNot known
Fatima Sana Shaikh MarriageNot known
Fatima Sana Shaikh CasteNot known
Fatima Sana Shaikh ReligionMuslim
Fatima Sana Shaikh Birth PlaceHyderabad,Telangana
Fatima Sana Shaikh SalaryNot known
Fatima Sana Shaikh Height5 Feet 6 Inches
Fatima Sana Shaikh ChildrenNot known
Fatima Sana Shaikh fbNot known
Fatima Sana Shaikh TwitterNot known
Fatima Sana Shaikh Original NameFatima Sana Shaikh
Fatima Sana Shaikh RemunerationNot known

Fatima Sana Shaikh Images / Fatima Sana Shaikh Photos / Fatima Sana Shaikh Hot Pics