Esha Kansara Family,Age,Height,DOB,Husband,Wiki


Esha Kansara Biodata / Esha Kansara Biography
Esha Kansara Full NameEsha Kansara
Esha Kansara Nick NameEsha
Esha Kansara Original NameEsha Kansara
Esha Kansara Birth PlaceAhmedabad,Gujarat
Esha Kansara Residence Mumbai,Maharashtra
Esha Kansara Date of BirthAugust 20th,1992
Esha Kansara Age24 Years
Esha Kansara casteNot known
Esha Kansara ReligionHindu
Esha Kansara NationalityIndian
Esha Kansara OccupationActress
Esha Kansara First ShowDance India Dance
Esha Kansara Famous ShowEk Nanad Ki Khushiyon Ki Chaabi… Meri Bhabhi
Esha Kansara Family
Esha Kansara FatherNot known
Esha Kansara MotherNot known
Esha Kansara BrotherNot known
Esha Kansara SisterNot known
Esha Kansara CousinsNot Known
Esha Kansara SonNot known
Esha Kansara DaughterNot Known
Esha Kansara Personal Information
Esha Kansara Height5 Feet 4 Inches
Esha Kansara WeightNot Known
Esha Kansara ColourWhite
Esha Kansara Marital Status and Affairs
Esha Kansara MarriageNot known
Esha Kansara HusbandNot known
Esha Kansara Boy FriendNot known
Esha Kansara Wedding PhotosNot Known
Esha Kansara Educational Qualifications
Esha Kansara SchoolNot known
Esha Kansara CollegeNot known
Esha Kansara QualificationsNot known
Esha Kansara Contact Sources
Esha Kansara FacebookEsha Kansara / Fb
Esha Kansara TwitterEsha Kansara /Tw
Esha Kansara InstagramEsha Kansara /Insta
Esha Kansara Official WebsiteNot Known
Esha Kansara AddressNot known
Esha Kansara Contact NumberNot known