Arpita Khan Family,Age,Height,DOB,Husband,Wiki

Arpita Khan Biodata / Arpita Khan Biography
Arpita Khan Full NameArpita Khan
Arpita Khan Nick NameArpita
Arpita Khan Original NameArpita Khan
Arpita Khan Birth PlaceMumbai,Maharashtra
Arpita Khan Residence Mumbai,Maharashtra
Arpita Khan Date of BirthAugust 1st,1989
Arpita Khan Age27 Years
Arpita Khan casteNot known
Arpita Khan ReligionMuslim
Arpita Khan NationalityIndian
Arpita Khan OccupationActress
Arpita Khan First SerialNot known
Arpita Khan First MovieNot known
Arpita Khan Family
Arpita Khan FatherSalim khan
Arpita Khan MotherHelen
Arpita Khan BrotherNot known
Arpita Khan SisterNot known
Arpita Khan CousinsNot Known
Arpita Khan SonNot known
Arpita Khan DaughterNot Known
Arpita Khan Personal Information
Arpita Khan Height5 Feet 4 Inches
Arpita Khan WeightNot Known
Arpita Khan ColourWhite
Arpita Khan Marital Status and Affairs
Arpita Khan MarriageMarried
Arpita Khan HusbandAayush sharma
Arpita Khan Boy FriendNot known
Arpita Khan Wedding PhotosNot Known
Arpita Khan Educational Qualifications
Arpita Khan SchoolNot known
Arpita Khan CollegeLondon College of Fashion
Arpita Khan QualificationsFashion
Arpita Khan Contact Sources
Arpita Khan FacebookArpita Khan / Fb
Arpita Khan TwitterArpita Khan /Tw
Arpita Khan InstagramArpita Khan /Insta
Arpita Khan Official WebsiteNot Known
Arpita Khan AddressNot known
Arpita Khan Contact NumberNot known